GDPR

SK / EN / DE

Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb.  K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, preto sú nižšie popísané všetky informácie o zbere a spracovaní vašich osobných údajov.

Spoločnosť Q100, s.r.o. sídlom B.S. Timravy 2/2393 917 01 Trnava IČO 36221856 zhromažďuje technické informácie od návštevníkov na svojej webovej stránke www.hotelimpiq.sk pomocou súborov cookies a zber osobných údajov návštevníkov, ktoré sú následne spracované a chránené. Prevádzkovateľom webovej stránky je marketingová agentúra www.digitaldna.sk. Poskytovateľom webhostingu, kde daná stránka sídli je spoločnosť www.websupport.sk

Zber osobných údajov

Osobné údaje  ako Meno, Priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo získame vašim vyplnením v sekcií kontakt alebo v sekcii rezervácia, tj odoslaním kontaktného formulára. Následne nám budú tieto údaje doručené emailom a uchované na server webhostingového poskytovateľa. Tieto údaje využijeme iba za účelom spätného kontaktovania a v súvislosti s rezerváciou izby alebo konferenčnej miestnosti, nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

COOKIES

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré používate pri prezeraní našej internetovej stránky. Súbory cookies sú použité za účelom základnej funkčnosti webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a zberu technických údajov o návštevníkovi, overovania, rýchlejšieho načítavania webovej stránky. Môžu byť použité aj pre prispôsobenie zobrazenia stránky alebo cieľenia reklamy na základe vášho súhlasu. Súbory cookies sú používané aj našimi poskytovateľmi služieb, tie následne môžu byť uložené vo Vašom počítači. Vďaka tomu máme oprávnený záujem vylepšovať našu stránku a to napríklad vylepšovať dizajn, optimalizovať rýchlosť, obsah, funkcionalitu, informovať o novinkách a zmenách. Na analýzu používania našej webovej stránky používame službku Google Analytics, ktorá zhromažďuje informácie o používaní stránky, na základe čoho sa sú nám poskytnuté prehľady a výstupy. Pravidla ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícií na tomto odkaze : https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Túto webovú stránku je možné používať aj v režíme, ktorý neumožní akékoľvek zbieranie údajov o správaní návšteníka webstránky. Tento režím je možné nastaviť v nastaveniach internetového prehliadača. Tento krok však ovplyvní chod vášho prehliadača pre viacero webových stránok a je možné že niektoré funkcionality nebudú dostupné. Postup pre jednotlivé internetové prehliadače :

Internet explorer :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari :

https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/

Opera :

https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Edge :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Ak by ste mali problem s týmto nastavením cookies, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo priamo na adrese recepcia@impiq.sk a my vám radi s tým pomôžeme.

Práva a možnosti

Vaše údaje, ktoré nám boli poskytnuté neposkytujeme ani nespristupňujeme tretej strane.

V prípade že máte záujem o zoznam všetkých vašich osobných údajov, ktoré máme u nás uložené alebo ktoré spracúvame, prosím kontaktujte nás priamo cez kontaktný formulár, na emailovej adrese recepcia@impiq.sk alebo telefonicky, my následne v období jedného mesiaca takýto výstup pripravíme.

EN

This document contains the principles and conditions of handling personal data of service users. We take a responsible approach to the protection of your personal data, therefore all information on the collection and processing of your personal data is described below.

The company Q100, s.r.o. registered office of B.S. Timravy 2/2393 917 01 Trnava PIN 36221856 collects technical information from visitors on its website www.hotelimpiq.sk using cookies and collecting personal data of visitors, which are then processed and protected. The website is operated by the marketing agency www.digitaldna.sk. The web hosting provider where the site is located is www.websupport.sk
Collection of personal data
Personal data such as Name, Surname, email address, telephone number can be obtained by filling in the contact section or in the reservation section, ie by sending the contact form. Subsequently, this data will be delivered to us by email and stored on the server of the web hosting provider. We will only use this information for the purpose of contacting you and will not be provided to any third party in connection with the reservation of a room or conference room.

COOKIES

Pursuant to Directive 2002/58 / EC of the European Parliament and of the Council on privacy and electronic communications, we consider it necessary to inform you clearly and accurately about the purpose of cookies and information stored on your device (computer, tablet, mobile phone, …) you use when browsing our website. Cookies are used for the purpose of basic functionality of the website, measuring website traffic and collecting technical data about the visitor, verification, faster loading of the website. They can also be used to customize the display of your page or the targeting of your ad with your consent. Cookies are also used by our service providers, which can then be stored on your computer. Thanks to this, we have a legitimate interest in improving our site, for example, to improve the design, optimize speed, content, functionality, inform about news and changes. We use Google Analytics to analyze the use of our website, which collects information about the use of the site, based on which we are provided with reports and outputs. Google’s Privacy Policy is available at: https://policies.google.com/privacy?hl=en_US
The collection of data referred to in paragraph 1 can be considered as the processing of personal data on the legal basis of the legitimate interest of the operator or a third party according to § 13 par. f) ZoOÚ 18/2018 Coll.

This website can also be used in a mode that does not allow any collection of data on the behavior of the website visitor. This mode can be set in the Internet browser settings. However, this step will affect the operation of your browser for multiple websites, and some features may not be available. Procedure for individual internet browsers:

Internet explorer :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari :

https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/

Opera :

https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Edge :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


If you have a problem with this setting of cookies, contact us via the contact form or directly at recepcia@impiq.sk and we will be happy to help you with that.
Rights and options
We do not provide or make your data provided to us to a third party.
If you are interested in a list of all your personal data that we have stored with us or that we process, please contact us directly via the contact form, at the email address recepcia@impiq.sk or by phone, we will then prepare such an output within one month.

DE

Dieses Dokument enthält die Grundsätze und Bedingungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten von Dienstnutzern. Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten um. Daher werden nachfolgend alle Informationen zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschrieben.


Die Firma Q100, s.r.o. Sitz von B.S. Timravy 2/2393 917 01 Trnava PIN 36221856 sammelt technische Informationen von Besuchern auf seiner Website www.hotelimpiq.sk mithilfe von Cookies und sammelt personenbezogene Daten von Besuchern, die dann verarbeitet und geschützt werden. Die Website wird von der Marketingagentur www.digitaldna.sk betrieben. Der Webhosting-Anbieter, auf dem sich die Website befindet, ist www.websupport.sk
Erhebung personenbezogener Daten
Persönliche Daten wie Name, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer erhalten Sie, indem Sie den Kontaktbereich oder den Reservierungsbereich ausfüllen, dh das Kontaktformular senden. Anschließend werden diese Daten per E-Mail an uns übermittelt und auf dem Server des Webhosting-Anbieters gespeichert. Wir verwenden diese Informationen nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen und werden im Zusammenhang mit der Reservierung eines Raums oder Konferenzraums nicht an Dritte weitergegeben.


KEKSE


Gemäß der Richtlinie 2002/58 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Datenschutz und elektronische Kommunikation halten wir es für erforderlich, Sie klar und genau über den Zweck von auf Ihrem Gerät gespeicherten Cookies und Informationen (Computer, Tablet, Mobiltelefon, …) zu informieren. Sie verwenden beim Surfen auf unserer Website. Cookies werden zum Zweck der Grundfunktionalität der Website, zur Messung des Website-Verkehrs und zur Erfassung technischer Daten über den Besucher, zur Überprüfung und zum schnelleren Laden der Website verwendet. Sie können auch verwendet werden, um die Anzeige Ihrer Seite oder die Ausrichtung einer Anzeige mit Ihrer Zustimmung anzupassen. Cookies werden auch von unseren Dienstleistern verwendet, die dann auf Ihrem Computer gespeichert werden können. Dank dessen haben wir ein berechtigtes Interesse daran, unsere Website zu verbessern, um beispielsweise das Design zu verbessern, Geschwindigkeit, Inhalt und Funktionalität zu optimieren, über Neuigkeiten und Änderungen zu informieren. Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Dabei werden Informationen über die Nutzung der Website gesammelt, auf deren Grundlage uns Berichte und Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden. Die Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de_DE
Die Erhebung der in Absatz 1 genannten Daten kann als Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Betreibers oder eines Dritten gemäß § 13 Abs. 1 angesehen werden. f) ZoOÚ 18/2018 Coll.
Diese Website kann auch in einem Modus verwendet werden, in dem keine Daten zum Verhalten des Website-Besuchers erfasst werden können. Dieser Modus kann in den Einstellungen des Internetbrowsers eingestellt werden. Dieser Schritt wirkt sich jedoch auf den Betrieb Ihres Browsers für mehrere Websites aus, und einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Vorgehensweise für einzelne Internetbrowser:

Internet explorer :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari :

https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/

Opera :

https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Edge :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Wenn Sie ein Problem mit dieser Einstellung von Cookies haben, kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder direkt unter receivepcia@impiq.sk und wir helfen Ihnen gerne dabei.
Rechte und Möglichkeiten
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Wenn Sie an einer Liste aller Ihrer persönlichen Daten interessiert sind, die wir bei uns gespeichert haben oder die wir verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte direkt über das Kontaktformular, unter der E-Mail-Adresse Recepcia@impiq.sk oder telefonisch. Wir werden dann innerhalb eines Monats eine solche Ausgabe vorbereiten.